خط آزاد - رؤسای جمهور ایران چگونه انتخاب شدند؟

جمهوری اسلامی تاکنون یازده انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده که به تعبیر کارشناسان در میان کشورهای خاورمیانه بی سابقه است. اتفاقی که تبلور مردم سالاری در یک نظام محسوب می شود.

خط آزاد - رؤسای جمهور ایران چگونه انتخاب شدند؟