کاریکاتور/ دولت چند برابری !!!

جهانگیری:بیایید شما بگویید کجای کار کشور در این دولت نسبت به گذشته چند برابر نشده است؟

کاریکاتور/ دولت یازدهم دولت چند برابری!!!