تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر

غلامرضا احمدی

شیرهای آفریقایی باغ وحش بابلسر به تازگی صاحب دو توله ماده و یک توله نر شدند. این سه توله شیر، بناست با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به یک متقاضی در خارج از کشور فروخته شوند.

تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر
تولد سه توله شیر آفریقایی در باغ وحش بابلسر