اینفوگرافیک/ قفل‌ تولید در انتظار کلید تدبیر!!!

تعطیلی کارخانه‌ها در دولت تدبیر و امید، تنها منحصر به دوران پسا برجام نیست؛ بلکـه از زمـان روی کار آمدن این دولت با آن هـمه شعارهای آب‌دار اقتصــادی! کارخانه‌های زیادی تعطیل و کارگرانشان اخراج شدند.

اینفوگرافیک/ قفل‌ تولید در انتظار کلید تدبیر