واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود

علی دلک آبادی

واژگونی یک دستگاه اتوبوس عصر چهارشنبه ۳۰ فروردین در جاده سبزوار-شاهرود ۱۱ کشته و ۲۱ مجروح برجای گذاشت.

واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار- شاهرود