هفته پایانی لیگ برتر کانوپولو

محمد حسن‌زاده

هفته پایانی لیگ برتر کانوپولوی بانوان پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه با برگزاری ۱۰ مسابقه در دریاچه آزادی برگزار شد.

لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان
لیگ برتر کانوپولوی بانوان