اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید

حسین ظهروند

آیین اعطای جوایز هفتمین جایزه مستقل عکس مستند اجتماعی " شید " عصر امروز در خانه هنرمندان با تقدیر از برگزیدگان برگزار شد.در این دوره عادل پازیار موفق به دریافت جایزه شد.

اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید
اختتامیه هفتمین جایزه عکس شید