افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه

امین آهویی

دفتر حزب اعتدال و توسعه با حضور مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری در شهرستان ری افتتاح شد.

افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری
مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه
مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری
مرتضی بانک مسئول نهاد ریاست جمهوری
افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه