سفر معاون رئیس جمهور به کردستان

کیوان فیروزه ای

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سفر امروز خود به استان کردستان از چند پروژه صنعتی و تولیدی بازدید کرد.

سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان
سفر معاون رئیس جمهور به کردستان