حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه

فرزاد منتی

حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه
حضور محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای بازی دراز - کرمانشاه