جشن تولد شهید ابراهیم هادی

محمدرضا امیرحسنی

مراسم گرامیداشت و جشن تولد شهید ابراهیم هادی در بهشت زهرا،گلزار شهدا قطعه ۲۶ برگزار شد.

جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی
جشن تولد شهید ابراهیم هادی