مسابقه ملی پرش با اسب جام کرامت - قم

محمد رفیعی موحد