اولین همایش حامیان سید ابراهیم رئیسی در تهران - ۱

حامد ملک‌پور

همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز شنبه ۹ اردیبهشت در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
ورود حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به اولین همایش حامیان مردمی در تهران
ورود حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
ورود حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
سیامک رجاور شاعر و حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
سخنرانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
سخنرانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
علی نیکزاد و محمد سلیمانی در اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
سخنرانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
سخنرانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
سخنرانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اولین همایش حامیان مردمی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع حامیان مردمی هنگام خروج از سالن شهدای هفتم تیر
مهدی چمران در اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران
اولین همایش حامیان مردمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تهران