رئیس جمهور پرنشاط

اگر خدای متعال توفیق دهد که رئیس‌جمهورِ کارآمدِ باکفایتِ پُرنشاطِ شادابی که علاقه‌ی به مردم، به عدالت و رفع فساد و تبعیض برای او در درجه اولِ برنامه‌ها قرار داشته باشد، سر کار بیاید، من به شما عرض بکنم که بسیاری از مشکلات اساسی این کشور حل خواهد شد.

رئیس جمهور پرنشاط

بلیط قطار