گرد و غبار در تبریز

خلیل غلامی

گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز
گرد و غبار در تبریز