اگر ایمان باشد، کوه ها در مقابل جامعه هموار خواهد شد

اگر ایمان باشد، کوه ها در مقابل جامعه هموار خواهد شد

اگر ایمان باشد، کوه ها در مقابل جامعه هموار خواهد شد

بلیط قطار