رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی

امین آهویی

مراسم رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی نوشته لئونید ساوین از روسیه در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد.

رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
 لئونید ساوین نویسنده کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی
رونمایی کتاب لابی های اسرائیل و بحران های اروپای شرقی