22 / 1

علی جباری

آقا حمید و خانواده اش چهار روز است که در کنار خیابان زندگی میکنند علتش هم جواب کردن صاحب خانه است. او با داشتن سه فرزند و ورشکستگی در کارش نتوانست اجاره خانه را تهیه کند. او با مشکلی که در چشمانش بوجود آمده نمیتواند هر کاری را انجام دهد. امروز تعدادی از مردم اسلامشهر به کمک هم توانستنند خانه ای را به مدت یک سال برای این خانواده رهن کنند.

پرواز خارجی