مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین

عرفان کوچاری

بعد از ایمن سازی و تجهیز پاساژ موبایل علاالدین در خیابان جمهوری تهران به سیستم اطفاء حریق, مانوری با حضور دو ایستگاه آتش نشانی مشتمل بر حدود ۳۰ آتش نشان , تیم امداد نجات و یک بالابر در این ساختمان اجرا شد. در این عملیات مانوری, آتش نشانان افراد محبوس در طبقات ساختمان را خارج و حریق فرضی در طبقه چهارم را با موفقیت مهار کردند.

مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین
مانور اطفا حریق در پاساژ موبایل علاالدین