کاریکاتور/ آمریکا شیطان‌بزرگ و حامی‌تروریست

آمریکا شیطان بزرگ و حامی تروریست در جهان است و دست حکومت آمریکا همچنان به خون ملت‌های مظلوم منطقه آلوده است و این کشور برخوردی دوگانه و ریاکارانه با تروریسم دارد.

کاریکاتور/ آمریکا شیطان‌بزرگ و حامی‌تروریست