آمریکا شیطان بزرگ و حامی تروریست در جهان است و دست حکومت آمریکا همچنان به خون ملت‌های مظلوم منطقه آلوده است و این کشور برخوردی دوگانه و ریاکارانه با تروریسم دارد.

1 / 1


بلیط قطار