تاریخ خواهد نوشت: کشوری که توسط ۳ کشور برای ۳ روز تحریم شد، از کشوری که توسط ۳۰ کشور برای ۳۰ سال تحریم شده، کمک خواست...

پرواز خارجی