شکست بزرگ برای قمار ترزا می

ترزا می هنگامی که پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام را داد، هیچ گاه به این شکست تمام عیار فکر نمی کرد. سرنوشت او پس از این شکست چه خواهد بود؟

شکست بزرگ برای قمار ترزا می