کاریکاتور/ حرف مفت یک وهابی!!!

قبولی روزه قطری‌ها در گرو فتوای مفتی وهابی!!! مبلغان وهابیت هر از گاهی با فتواهای عجیبی که می دهند خودشان را به سوژه ای داغ و خنده دار برای رسانه ها تبدیل می کنند، فتواهای بی سر و تهی که فاقد هرگونه ارزش بوده و فقط برای مدتی اسباب سرگرمی را برای مردم بوجود می آورند.

کاریکاتور/ حرف مفت یک وهابی!!!