بهشتی یک ملت بود برای ملت

امام خمینی (ره) : بهشتی یک ملت بود برای ملت ...

بهشتی یک ملت بود برای ملت

پرواز خارجی