آغاز پادشاهی پسر با سرنیزه آمریکایی

ساختار سیاسی عربستان این روزها اشفته تر از هر زمانی است.ملک سلمان در حال تحقق رویای خود است.تحقق این رویا چه تبعاتی برای عربستان خواهد داشت؟

آغاز پادشاهی پسر با سرنیزه آمریکایی