مراسم چهلم مرحوم پهلوانی

امین آهویی

مراسم چهلمین روز رحلت عالم ربانی و عارف بالله مرحوم حاج شیخ حسن پهلوانی تهرانی پنجشنبه ۱۵ تیرماه در حسینیه هدایت تهران برگزار شد.

چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی
چهلم مرحوم پهلوانی