دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی

عرفان کوچاری

سرگئی ریابکف و عباس عراقچی معاونین وزرای خارجه روسیه و ایران صبح امروز با یکدیگر دیدار کردند.

دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی
دیدار سرگئی ریابکف با عباس عراقچی