اعزام کاروان اردوی جهادی

محمدمهدی دورانی

آیین افتتاحیه اردوهای جهادی و بدرقه اولین گروه جهادی دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ عصر امروز سه شنبه از مقابل مسجد دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.

اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی
اعزام کاروان اردوی جهادی