افتتاح موزه بانک ملی ایران

سیدمحمود حسینی

مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران عصر امروز با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طیب نیا وزیر اقتصاد، زهرا احمدی معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران
مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران