تبر والدین به ریشه آینده کودکان امروز

والدین ایرانی این روزها برای بهتر شدن آینده فرزندان هرکاری می کنند.اما انگار پول همه چیز نیست. کسی چه می داند شاید نسل آینده ایرانی به هوای تمیز،آب،جنگل و....نیاز داشته باشد!

تبر والدین به ریشه آینده کودکان امروز

پرواز خارجی