حضور جانشین دانشگاه امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم

حامد ملک‌پور

سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه با حضور در خبرگزاری تسنیم با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو پرداخت.

حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور سردار حمید اباذری جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در خبرگزاری تسنیم