مراسم استقبال از۲۳ شهید گمنام - شیراز

علیرضا عامری