کاریکاتور/ بحران‌‌ پناه‌جویان و واماندگی اروپا

تلاش اتحادیه اروپا برای ممانعت از ورود پناهجویان / اتحادیه اروپا به دنبال اقدام مؤثرتر برای جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجوبان به این قاره است.

کاریکاتور/ بحران‌‌ پناه‌جویان و واماندگی اروپا