تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی

امین آهویی

پیکر شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون «مجید رضایی»، ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه از میدان شهرری به سمت حرم عبدالعظیم(ع) تشییع شد و در قطعه ۵۲ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مجید رضایی