مرکز توانبخشی معلولان ذهنی

حامد جعفرنژاد

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل» یک درمانگاه خیریه است که برای سرویس دهی به معلولان تاسیس شده است. بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند .بخش های دیگر شامل کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی وهمین طور روان شناسی می باشد که به مددجویان تحرک،تکلم و مهارت را آموزش می دهد.در این بین مددکارانی هستند که با عشق و علاقه فراوان با شکیبایی و صبر بسیار مشغول خدمت می باشند.این مرکز حمایت بیشتر خیرین را میطلبد.

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»-بخشی از این مرکز، هفتاد نفر فرزند معلول را نگهداری می‌کند که به صورت cp دارای زندگی نباتی اند و قادر به تحرک نیستند
برگزاری مراسم جشن در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
برگزاری مراسم جشن در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
برگزاری مراسم جشن در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
کلاس های مهارت زندگی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
انجام حرکات نرمشی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
انجام حرکات نرمشی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»
انجام حرکات نرمشی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی«عمل»