روستای تاریخی چرمله - کرمانشاه

فرزاد منتی

روستای چرمله علیا از توابع قسمت و بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است. یک حمام قدیمی که تاریخ ساخت آن به دوره قاجاریه باز میگردد ، بیانگر قدمت و همچنین سابقه تاریخی این روستاست . روستای چرمله علیا به دلیل موقعیت طبیعی و همچنین اقلیم مناسب ، مناظر و جلوه های دوست داشتنی جذاب و کم نظیری دارد .ارتفاعات بدر و همچنین پریشان در تمامی فصول , چشم انداز زیبا دل انگیز دارند .

روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای چرمله علیا از توابع قسمت و بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است. یک حمام قدیمی که تاریخ ساخت آن به دوره قاجاریه باز میگردد ، بیانگر قدمت و همچنین سابقه تاریخی این روستاست .
روستای چرمله علیا از توابع قسمت و بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است. یک حمام قدیمی که تاریخ ساخت آن به دوره قاجاریه باز میگردد ، بیانگر قدمت و همچنین سابقه تاریخی این روستاست .
روستای تاریخی چرمله
روستای چرمله علیا از توابع قسمت و بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است. یک حمام قدیمی که تاریخ ساخت آن به دوره قاجاریه باز میگردد ، بیانگر قدمت و همچنین سابقه تاریخی این روستاست .
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله
روستای تاریخی چرمله