کاریکاتور/ آمریکا «ناقض» متن و روح برجام

تحریم‌های جدید آمریکا «نقض» متن و روح برجام است. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه افراد و نهادهای ایرانی «نقض» توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ هم از نظر متن و هم «روح» توافق است.

کاریکاتور/ آمریکا «ناقض» متن و روح برجام