نشست نقد و بررسی عصر نقد

محمدصادق نیک گستر

دومین نشست نقد و بررسی عصر نقد با حضور نوسینده کتاب«وقت معلوم» در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد.

جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا
جلسه عصر نقد در باشگاه خبرنگاران پویا