استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان

محمد جواد کیانی نیا

استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان
استقبال از پیکر شهدای گمنام در فرودگاه کرمان