جلسه منتخبین شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران

حامد ملک‌پور

جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران صبح امروز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد برگزار شد و با انصراف حسین مرعشی و الهه کولایی و انصراف لحظه‌ی آخری محسن مهرعلیزاده، در نهایت محمدعلی نجفی که از روزهای قبل به عنوان گزینه‌ اصلی معرفی شده بود، بدون رقیب از سوی ۲۱ عضو شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

سخنرانی حسین مرعشی یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
سخنرانی حسین مرعشی یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
حسن خلیل آبادی، محسن هاشمی و محمدجواد حق‌شناس در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
سخنرانی حسین مرعشی یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
شهربانو امانی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
محسن هاشمی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
سخنرانی حسین مرعشی یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
محمد علیخانی و الهام فخاری در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
سیدحسن رسولی، حسین مرعشی، مرتضی الویری و احمد مسجدجامعی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
محسن هاشمی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
حسین مرعشی یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
حسین مرعشی و محسن هاشمی هنگام خروج از جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
محمد سالاری و الهام فخاری در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
محسن هاشمی و حسین مرعشی هنگام خروج از جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
مرتضی الویری، محسن مهرعلیزاده و احمد مسجدجامعی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
محسن مهرعلیزاده یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
محسن مهرعلیزاده، مرتضی الویری و احمد مسجدجامعی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
سخنرانی محسن مهرعلیزاده یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
محمد سالاری، محمود میرلوحی و مجید فراهانی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
پخش لایو اینستاگرام از جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
سخنرانی محسن مهرعلیزاده یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
سخنرانی محسن مهرعلیزاده یکی از نامزدهای شهرداری تهران در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران
محسن مهرعلیزاده و مرتضی الویری در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
مرتضی الویری رئیس سنی پنجمین دوره شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
محسن هاشمی در جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران
مرتضی الویری رئیس سنی پنجمین دوره شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران