مسابقات پرش با اسب - مشهد

نیما نجف‌زاده

مسابقات پرش با اسب در پیست سوارکاری ارشاد مشهد برگزار شد.

مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد
مسابقات پرش با اسب - مشهد