حضور وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت در اتاق بازرگانی

حامد ملک‌پور

مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عصر امروز شنبه ۲۱ مرداد با حضور در اتاق بازرگانی ایران با اعضای این اتاق دیدار و گفت‌وگو کردند.

ورود مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد به اتاق بازرگانی ایران
ورود مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد به اتاق بازرگانی ایران
حضور مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ارائه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران به مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنان اسدالله عسگراولادی خطاب به مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد
حضور مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ارائه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران به مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ارائه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران به مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ورود محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی ایران
گفت‌وگوی اسدالله عسگراولادی با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
ورود محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ارائه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران به محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
ارائه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران به محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
سخنرانی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران
حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران