مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در همدان

عبدالرحمن رافتی