1 / 1

انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا با انتخابات هر دوره ی دیگری در این کشور تفاوت داشت. شخصی برای مبارزه به صحنه آمده بود که حداقل های ظاهری اخلاق را رعایت نمی کرد. دونالد ترامپ که حتی حمایت کاملی را از سوی جمهوری خواهان آمربکا با خود نمی دید با اتخاذ سیاست ها و روش های تبلیغاتی فاشیستی بخشی از مردم آمریکا را با خود همراه کرد.به قدرت رسیدن چنین فردی با شعارهای فاشیسیتی آن هم در سال ۲۰۱۶ همگان را به یاد کسی می انداخت که با همین روش در کشوری مدرن به قدرت رسید و جنگی را بنا نهاد که ۶۰ میلیون کشته برجا گذاشت.

بلیط قطار