مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران

محمد حسن‌زاده

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌های آزاد استان تهران عصر امروز شنبه ۲۲ مرداد با حضور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مجتمع پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
محمدمهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
محمدمهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
محمدمهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه‌ آزاد استان تهران
محمدمهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی