نمایش (جای خالی ما)

محمدحسین ذاکری

نمایش «جای خالی ما» با موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده اجناس ایرانی به نویسندگی نفیسه بیدی و راحله قبادی و کارگردانی رضا راد در میدان امام حسین (ع) به صورت محیطی اجرا می شود.

نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)
نمایش (جای خالی ما)