جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان

مرتضی رفیع خواه

بارش باران که از روز گذشته ۱۶ شهریور در گیلان آغاز شد بود به دلیل شدت بارش‌ها در مدت‌زمان اندک منجر به راه افتادن سیلاب در نقاطی از گیلان شد. سیل بیشترین خسارت را به روستاهای کوهپایه ای تالش محله و دیو شل درشهرستان لنگرود وارد کرد. به گزارش اداره کل هواشناسی گیلان در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۲ میلی متر باران در شهرستان لنگرود باریده است.

جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان
جاری شدن سیل در روستاهای لنگرود - گیلان