خشکسالی در انتظار باغ های میوه تهران

حسین ظهروند

کشاورزی در اطراف تهران و شهرستان های اطراف آن این سال ها با مشکلات کم آبی مواجه است، زمین های کشاورزی منطقه قلعه شمس آباد و فیروز بهرام از شهرستان اسلامشهر نیز با این مشکلات بصورت فاجعه آمیزی روبرو هستند و این در حالی است که کانال آب محمدیه از کنار زمین های آنان عبور می کند.به گفته یکی از باغداران، امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است.

خشکسالی در انتظار باغ میوه
با احداث باغ میوه برای پنجاه کارگر بومی به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
باغداران امسال به علت کم آبی و تنش های ایجاد شده با شرکت آب منطقه ای تهران ،محصول خود را زودتر از موقع مقرر برداشت کرده اند که این امر منجر به نیم بها شدن محصولات شده است
طی مدیریت غلظ مدیران وقت باغ ها و زراعت ها خشک شده و روی اقلیم منطقه تاثیر منفی گذاشته است
به گفته علیرضا دل پیشه رئیس گروه نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای تهران " اراضی بالادست کانال هیچ گونه حق آبه ای از کانال محمدیه ندارند بنابراین کشاورزان حق نصب پمپ در این منطقه را نخواهند داشت " و این در صورتی است که 72 درصد آب این کانال برای شهرستان رباط کریم فرستاده می شود.
طی تنش های گرفتن حقابه کشاورزان منطقه بالادست کانال آب محمدیه( منطقه قلعه شمس آباد و فیروز بهرام ) با شرکت آب منطقه ای تهران دردو سال اخیردرختان بسیاری خشک و الباقی شروع به ریزش میوه کرده است و تلاش های چندساله کشاورزان و باغ داران را در آستانه نابودی قرار داده است. و این د رحالی است که 72 درصد از آب کانال محمدیه به شهرستان رباط گریم فرستاده می شود.
حاج علی اکبر صیدوند که 3 سال کشاورز نمونه منطقه اسلامشهر بوده به همراه پنج پسرش چند دهه است مشغول به کار کشاورز می باشند و چند سالی است که بخش وسیعی از زمین های خود را به باغ میوه تبدیل کرده می گوید: " شرکت آب منطقه ای تهران دیگر قرار نیست مثل گذشته حقابه کشاورزانی را که در کنار کانل آب محمدیه ( در قسمت بالا دست) قرار دارند را بدهد و کشاورزی و باغات منطقه در آستانه نابودی قرار دارند"
درختان خشک شده به علت بی آبی که فاصله بسیار کوتاهی با کانل آب محمدیه دارند. و این د رحالی است که 72 درصد از آب کانال محمدیه به شهرستان رباط گریم فرستاده می شود.
حفر 56 حلقه چاه آب عمیق در منطقه قلعه شمس آباد و انتقال آن به مناطق دیگر باعث شده سطح آب منطقه شمس آباد و فیروز بهرام بطور زیادی پایین بیاید و کشاورزی را در این منطقه با مشکل بحرانی مواجه کند.
طی تنش های گرفتن حقابه کشاورزان منطقه بالادست کانال آب محمدیه( منطقه قلعه شمس آباد و فیروز بهرام ) با شرکت آب منطقه ای تهران دردو سال اخیردرختان بسیاری خشک و الباقی شروع به ریزش میوه کرده است و تلاش های چندساله کشاورزان و باغ داران را در آستانه نابودی قرار داده است. و این د رحالی است که 72 درصد از آب کانال محمدیه به شهرستان رباط گریم فرستاده می شود.
به گفته علیرضا دل پیشه رئیس گروه نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای تهران " بر اساس تخصیص های صورت گرفته ، شهرستان اسلامشهر 17.8 درصد، شهریار 10.2 و بهارستان و رباط کریم 72 درصد از آب این کانال سهم دارند."
طی تنش های گرفتن حقابه کشاورزان منطقه بالادست کانال آب محمدیه( منطقه قلعه شمس آباد و فیروز بهرام ) با شرکت آب منطقه ای تهران دردو سال اخیردرختان بسیاری خشک و الباقی شروع به ریزش میوه کرده است و تلاش های چندساله کشاورزان و باغ داران را در آستانه نابودی قرار داده است. و این د رحالی است که 72 درصد از آب کانال محمدیه به شهرستان رباط گریم فرستاده می شود.
به گفته علیرضا دل پیشه رئیس گروه نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای تهران " اراضی بالادست کانال هیچ گونه حق آبه ای از کانال محمدیه ندارند بنابراین کشاورزان حق نصب پمپ در این منطقه را نخواهند داشت " و این در صورتی است که 72 درصد آب این کانال برای شهرستان رباط کریم فرستاده می شود.