اهدای مدال برنز والیبال قهرمانان جهان به تیم ملی ایران

اهدای مدال برنز والیبال قهرمانان جهان به تیم ملی ایران

اهدای مدال برنز والیبال قهرمانان جهان به تیم ملی ایران